Текстове на 'Чарлз Морис'

Знак и действие *

1. Поле на семиотиката

Основната цел на семиотиката е създаването на обща теория на знаците във всички техни форми и проявления, независимо от това дали става дума за нейните проявления при животните или хората, дали те са типични или патологични, словесни или несловесни, индивидуални или социални. Това именно и определя интердисциплинарния характер на семиотиката.

»» Прочети целия текст! ««

Естетика и теория на знаците *

1. Общи положения

Теорията на знаците (семиотиката) предлага отправна точка и основа за много научни дисциплини – логика, математика, лингвистика и естетика, които от дълго време се смятат за взаимосвързани, но чиито връзки както една с друга, така и с природните науки доскоро бяха трудно определими. Настоящият текст представлява опит за определянето на общите насоки на един възможен подход към естетиката посредством теорията на знаците[1].

»» Прочети целия текст! ««