Текстове на 'Луи Йелмслев'

Знаци и съдържание *

Може да се забележи една особеност на величините, изведени чрез дедукция; нека кажем засега, че едно сложно изречение може да се състои от едно просто изречение, а едно просто изречение – от една дума. Тази характеристика се среща в най-разнообразни текстове.

»» Прочети целия текст! ««

Израз и съдържание *

Дотук се постарахме да се придържаме към старата традиция, според която даден знак е преди всичко знак за нещо. Това е обичайно схващане, с което се съобразявахме, а също така е широко разпространена концепция в епистемологията и логиката. Сега обаче бихме искали да покажем, че то е несъстоятелно от езикова гледна точка; ние впрочем сме единодушни по този въпрос с модерните лингвистични теории.

»» Прочети целия текст! ««

Конотативни семиотики и метасемиотики *

След като в предходните глави представихме със съзнателно опростяване “естествения” език като единствен предмет на теорията на речевата дейност, в предишната глава независимо от значителното разширяване на нашата перспектива отново процедирахме така, като че ли единственият предмет на теорията са денотативните семиотики. С този термин означаваме семиотиките, в които нито един план не е семиотика.

»» Прочети целия текст! ««