Текстове на 'Фердинан дьо Сосюр'

Записки по обща лингвистика
Съставени и издадени от Симон Буке и Рудолф Енглер
*

Предговор на издателите

Разсъжденията на Сосюр, които могат да бъдат определени като спадащи към общата лингвистика, са представени в три корпуса текстове: 1. ръкописите на самия Фердинанд дьо Сосюр; 2. записките на неговите студенти от трите курса лекции, четени в Женева между 1907 и 1911 г.; 3. книгата, написана след смъртта му от Шарл Бали и Албер Сеше, и публикувана през 1916 г. под заглавие „Курс по обща лингвистика”[2], най-вече на базата на студентските записки.

»» Прочети целия текст! ««

Записки по обща лингвистика.
За двойната същност на езика (Фонд на ОУБ, 1996 г.)

1 Предговор

Фактически изглежда невъзможно да се признае превъзходство на една или друга истина в лингвистиката, така че тя да се превърне в централна отправна точка; съществуват обаче пет или шест фундаментални истини, които са до такава степен свързани помежду си, че може да се тръгне от всяка една от тях и по логически път да се стигне до всички останали и до всички най-дребни разклонения на същите последици, като се тръгне от някоя от тези позиции.

»» Прочети целия текст! ««

Записки по обща лингвистика.
Стари документи (Издание на Енглер 1968-1974)

4 [Разграничение между литература, филология, лингвистика]

[3288] Изучаването на една литература от чисто литературна гледна точка остава за всички очевидно различно от допълнителните проучвания, свързани с него и с по-техническо естество, които са специализираното поле на действие на филолога – като например критика на текстове, критика и издателска дейност на ръкописи, палеография и епиграфия, (херменевтично) тълкуване на авторите, лексикография, граматика, метрика на стихотворните творби и пр.

»» Прочети целия текст! ««

Записки по обща лингвистика
I. Нови документи (Фонд на ОУБ 1996 г.)

1 [Нетелесна природа на единиците на езика]

Нематериална природа, както за всяка стойност, на онова, което образува единиците на езика. Звуковата материя, гласовата субстанция не [ ]. Не може да се разглежда нито за миг езикът, без да се занимаваме със звука и звуковете, промяната на звуковете е фактор от основно значение, но независимо от това в определен смисъл звукът е чужд на естеството и т.н.

»» Прочети целия текст! ««

Записки по обща лингвистика.
ІІ. Стари документи (Издание Енглер 1968-1974)

3е [Записки за курс ІІІ (1910-1911): Необходимост от промяна на знаците; синхрония и диахрония]

[3339 = 1278-1280] Преди да завършим тази глава, бих искал да прибавя един своеобразен посткриптум в отговор на един видим пропуск, който може да бъде открит в нея.

»» Прочети целия текст! ««