Текстове на 'Жерар Деледал'

Теория и практика на знака
Увод в семиотиката на Чарлз Пърс
[*]

II. Философия на семиотиката на Пърс

Теорията на знаците, която Пърс нарича “семеотика” (semeiotic) (8.343) или “семиотика” (semiotic) (2.227) е неразделна част от философията като цяло. Ако човек я възприема и прилага като изградена система, без да взема под вниманиe философията, върху която се основава, то съществува голям риск той да подходи погрешно към смисъла, значението и обхвата (Лудвиг Витгенщайн, 35-36) на системата, нейните понятия и вътрешни механизми.

»» Прочети целия текст! ««

Теория и практика на знака
I. Част: Пърс и Сосюр. Опит за съпоставка
I. Глава: Пърс или Сосюр

“Нека не простираме изводите си по-далеч от това, за което имаме неоспорими доводи” (8.244)

Съвременните научни изследвания в областта на знаците се базират върху два източника: върху Чарлз С. Пърс (1839-1914), основоположник на семиотичното течение и върху Фердинанд дьо Сосюр (1857-1913), основоположник на семиологичното течение.

»» Прочети целия текст! ««

Теория и практика на знака
I. Част: Пърс и Сосюр. Опит за съпоставка
II. Глава: Пърс и Сосюр

Въпреки, че между контекста на семиологията на Сосюр и този на семиотиката на Пърс има основни различия, изглежда не е невъзможно, дори в някои случаи е сравнително лесно, да се открият някои основни понятия в семиологията на Сосюр, залегнали и в семиотиката на Пърс. Това не означава, че тези понятия могат да се отъждествяват едни с други.

»» Прочети целия текст! ««