Текстове на 'Ролан Барт'

Елементи на семиологията *.

УВОД

Тъй като семиологията още не е изградена, е ясно, че не може да съществува никакъв учебник по този аналитичен метод. Нещо повече, поради екстензивния й характер (тъй като тя ще бъде науката за всички системи от знаци) към семиологията не може да се подхожда дидактически, преди тези системи да бъдат емпирично реконструирани. Същевременно, за да се извърши стъпка по стъпка тази работа, е необходимо да се разполага с определено познание.

»» Прочети целия текст! ««

Елементи на семиологията
І. ЕЗИК И РЕЧ

І.1. В лингвистиката

І.1.1. (Дихотомичният) концепт Език/Реч е от централно значение у Сосюр и сигурно е представлявал голяма новост спрямо предхождащата го лингвистика, заета да търси причините за историческата промяна в промените на произношението, спонтанните асимилации и действието на аналогията, и която следователно е била лингвистика на индивидуалния акт.

»» Прочети целия текст! ««

Елементи на семиологията
ІІ. ОЗНАЧАЕМО И ОЗНАЧАВАЩО

ІІ.1. Знакът

ІІ.1.1. В терминологията на Сосюр означаемото и означаващото са съставляващите на знака. Този термин знак обаче, който присъства в най-разнообразни речници (от теологията до медицината) и притежава много богата история (от Евангелието[1] до кибернетиката), именно поради това е много двусмислен; затова преди да се върнем към схващането на Сосюр за него, трябва да кажем няколко думи за понятийното поле, в което той заема, както ще видим, едно непостоянно място.

»» Прочети целия текст! ««

Елементи на семиологията
ІІІ. СИНТАГМА И СИСТЕМА

ІІІ.1. Двете оси на езика

ІІІ.1.1. Според Сосюр[1] връзките между езиковите елементи могат да се развиват на два плана, всеки от които създава свои собствени стойности; тези два плана съответстват на две форми на умствена активност (това обобщение се възприема и от Якобсон).

»» Прочети целия текст! ««

Елементи на семиологията
ІV. ДЕНОТАЦИЯ И КОНОТАЦИЯ

ІV.1. Да си припомним, че всяка система на означаване съдържа план на израза (И) и план на съдържанието (С), и че значението съвпада с релацията (Р) на двата плана: И Р С. Сега да предположим, че една такава система И Р С на свой ред се превърне в обикновен елемент от втора система, която по такъв начин ще бъде екстензивна спрямо нея; така ще имаме две системи на означаване, вплетени една в друга, но също така и изместени една спрямо друга.

»» Прочети целия текст! ««

Елементи на семиологията
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: СЕМИОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Целта на семиологичното изследване е да възпроизведе функционирането на значещи системи, различни от езика, съгласно основния проект на всяка структуралистка дейност, който се изразява в конструиране на наподобяване на наблюдаваните предмети.[1]

»» Прочети целия текст! ««